تماس با ما

مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی
بجنورد، خیابان شهریار، بعد از بیمارستان امام (ع)، مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی
کد پستی : 9417694780
پست الکترونیکی : modiriat.pajoheshi@gmail.com